يک بررسي نشان داد:
عصاره آبي آلوورا موجب بهبود قندخون مي‌شود

نتايج حاصل از يک بررسي نشان داد عصاره آبي آلوورا موجب بهبود قند خون، انسولين و ليپوپروتئين هاي سرم در موش هاي صحرايي دريافت کننده فروكتوز بالا همراه آب آشاميدني مي شود.

به گزارش سرويس پژوهشي ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران در اين مطالعه اثر پيشگيري عصاره آبي Aloe vera بر قند، انسولين و ليپو پروتئين هاي سرم در موش هاي صحرايي نر تغذيه شده با فروكتوز توسط دکتر محمد رضا شهركي عضو گروه فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان انجام شد.

اين بررسي بر روي 45 سر موش صحرايي نر از نژاد Wistar - Albino انجام شد؛ گروه شاهد سالم (A) که در تمام مدت مطالعه از آب و غذاي معمولي استفاده کرد و 4 گروه آزمودني E، D، B که در اين مدت از آب آشاميدني سرشار از فركتوز و مقادير صفر،100، 150و mg/kg 200 عصاره آبي آلوورا به مدت 4 هفته از طريق گاواژ دريافت کردند.

نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد ميزان قند خون و انسولين سرم گروه E نسبت به مقدار اين کميت ها در گروه B كاهش و ميزان HDL گروه هاي D و E نسبت به مقدار اين کميت در گروه B افزايش معني داري نشان داد.

گفتني است صبر زرد(Aloe Vera)، از گياهان دارويي است که به عنوان کاهش دهنده قند خون استفاده مي‌شود. چون مصرف غذاي سرشار از فركتوز موجب افزايش مقاومت به انسولين مي شود.

نتايج اين بررسي در مجله ديابت و ليپيد ايران به چاپ رسيده است.