مصرف گیاه والك باعث كاهش قند و پیشگیری از افزایش فشارخون در مبتلایان به دیابت می شود.
پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی ایران و مركز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد ، اثر مصرف خوراكی گیاه والك را بر میزان قند فشار خون موش های آزمایشگاهی بررسی كردند .

بر پایه این پژوهش ، مصرف گیاه والك به مدت 6 هفته ، میزان قند خون را در موش های دیابتی كاهش می دهد .

این بررسی همچنین نشان می دهد ، مصرف گیاه والك باعث كاهش انقباض سرخرگ آئورت در موش های آزمایشگاهی می شود .