مصرف سیر در كاهش قند خون بیماران دیابتی موثر است .
گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشكی كاشان تاثیر مصرف سیر را بر قند خون 60 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 بررسی كردند .

بیماران در این بررسی روزانه 2 قرص سیر و سه بار در روز با رعایت رژیم غذایی و ورزش مصرف كردند.

بر پایه این پژوهش كه مشروح آن در فصلنامه علمی پژوهشی فیض منتشر شد ، در بیماران دیابتی پس از 3 ماه مصرف سیر ، قند خون ناشتا به میزان 5 /49 میلی گرم در دسی لیتر كاهش می یابد.

این بررسی همچنین نشان می دهد ، مصرف سیر در این بیماران به میزان 5/1% هموگلوبین گلیكوزیله خون را كاهش می دهد .

هموگلوبین گلیكوزیله نوعی شاخص خونی برای سنجش چگونگی تنظیم قند خون است .

پژوهشگران با توجه به اینكه مصرف سیر به میزان در خور توجهی باعث كاهش میزان قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیكوزیله می شود ، مصرف آن را برای كنترل و درمان دیابت توصیه می كنند .