خبرآنلاين: يافته‌هاي يک بررسي حاکي از آن است که مصرف ريحان همراه با رژيم غذايي، غلظت قند سرم بيماران ديابتي نوع 2 را کاهش مي‌دهد.

اين پژوهش با هدف تعيين تاثير مصرف گياه ريحان روي غلظت قند خون بيماران ديابتي نوع 2 توسط محمدحسن گلزاري و همکاران‌اش در دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شده است. پژوهش به روش کارآزمايي باليني روي 16 بيمار که تحت درمان با داروهاي پايين آورنده قند خون نبودند، انجام شد.

نمونه‌ها به‌طور تصادفي به دو گروه هفت نفري تقسيم شدند. به گروه آزمايش، روزانه 20 گرم پودر ريحان مخلوط با ماست همراه رژيم غذايي معمولي به مدت چهار هفته داده شد و گروه شاهد فقط رژيم غذايي معمولي را دريافت کردند.

پس از دو هفته دوره پاک‌سازي جاي گروه آزمايش با شاهد عوض شد، سپس غلظت قند خون سرم ناشتا و قند سرم خون هرگروه گرفته و اختلاف هر گروه با آزمون‌هاي آماري تعيين شد.

يافته‌ها نشان داد ميانگين مقدار کربوهيدرات و فيبر دريافتي در دو دوره رژيمي با ريحان به‌طور معني‌داري از دوره رژيمي غذاي معمولي بيشتر بود. غلظت قند سرم ناشتا در پايان دوره مصرف ريحان همراه رژيم معمولي در مقايسه با مقادير پايه اين دوره و همچنين نسبت به دوره رژيم معمولي کاهش معني‌دار آماري داشت. نتايج حاکي از آن است که مصرف ريحان همراه با رژيم غذايي غلظت قند سرم بيماران ديابتي نوع 2 را کاهش مي‌دهد.