بر اساس نتايج يك تحقيق دانه و قسمت نرم گياه كاكتوس تاثيري در درمان ديابت و كاهش ميزان قند خون ندارد.

در اين تحقيق كه توسط پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي به انجام رسيد اثر ميوه كاكتوس (.‪ (Opuntia ficus-indicaL‬بر غلظت گلوكز خون در موش صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوسين مورد بررسي قرار گرفت.

بعضي از بيماران مبتلا به ديابت در ايران از ميوه كاكتوس براي كاهش قند خون خود استفاده مي‌كنند.

دكتر "سعيد كيانبخت" مجري اين طرح تحقيقاتي و عضو هيات علمي پژوهشكده گياهان دارويي در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا گفت در اين تحقيق ‪۴۲‬ عدد موش صحرايي نر بالغ ويستار به شش گروه هفت تايي تقسيم شدند.

وي گفت هر حيوان گروه‌هاي دو تا شش با تزريق استرپتوزوسين با دوز ‪۵۰‬ ميلي‌گرم از راه صفاقي بصورت دوز واحد ديابتي شد.

دكتر كيانبخت افزود قند خون ناشتا (پس از ‪ ۱۲‬ساعت بي‌غذايي) هر حيوان قبل از استرپتوزوسين، يك، سه و پنج هفته پس از استرپتوزوسين با خونگيري از طريق بريدن نوك دم، به وسيله گلوكومتر اندازه‌گيري شد ملاك ديابتي بودن، قند خون ناشتاي بالاي ‪ ۲۰۰‬ميلي گرم، يك هفته پس از استرپتوزوسين بود.

پس از يك هفته دانه و قسمت نرم ميوه كاكتوس به موش‌هاي ديابتي (گروه‌هاي ‪ ۵، ۴ ، ۳‬و ‪ (۶‬بصورت مخلوط با غذا براي مدت چهار هفته داده شد و موش‌هاي گروه يك و دو غذاي معمولي دريافت كردند.

دكتر كيانبخت گفت نتايج اين تحقيق نشان داد ميانگين غلظت قند خون موش‌هاي ديابتي شده (گروه‌هاي ‪ ۵، ۴، ۳‬و ‪ (۶‬در پايان هفته پنجم تفاوت معناداري با گروه شاهد ديابتي ندارد.

در حاليكه ميانگين كلي وزن گروه شاهد ديابتي در پايان هفته پنجم در مقايسه با گروه شاهد سالم بطور معنادار كاهش يافت ولي ميانگين كلي وزن گروه‌هايي كه قسمت نرم يا دانه ميوه را دريافت كرده بودند در پايان هفته پنجم تفاوت معناداري با گروه شاهد ديابتي نداشت.

عضو هيات علمي پژوهشكده گياهان دارويي افزود بطور كلي بر اساس نتايج حاصل شده از اين تحقيق، دانه و قسمت نرم ميوه كاكتوس هيچگونه تاثير معني داري روي غلظت كلوكز خون ناشتا و وزن موش صحرايي ديابتي شده با استروپتوزوسين ندارد.

ديابت يك اختلال متابوليك شايع است كه انسولين و داروهاي خوراكي كاهنده قند خون نقش اصلي را در درمان ديابت دارند اما برخي از بيماران مبتلا به ديابت از ميوه كاكتوس استفاده مي‌كنند