ايسنا: يافته‌هاي يک بررسي حاکي از آن است که مصرف ريحان همراه با رژيم غذايي غلظت قند سرم بيماران ديابتي نوع 2 را كاهش مي‌دهد.

اين پژوهش با هدف تعيين تاثير مصرف گياه ريحان روي غلظت قند خون بيماران ديابتي نوع 2 توسط محمدحسن گلزاري و همکاران‌اش در دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شده است. پژوهش به روش كارآزمايي باليني روي 16 بيمار كه تحت درمان با داروهاي پايين‌آورنده قند خون نبودند، انجام شد. نمونه‌ها به طور تصادفي به دو گروه هفت نفري تقسيم شدند. به گروه آزمايش روزانه 20 گرم پودر ريحان مخلوط با ماست همراه رژيم غذايي معمولي به مدت چهار هفته داده شد و گروه شاهد فقط رژيم‌غذايي معمولي را دريافت كردند، پس از دو هفته دوره پاك‌سازي جاي گروه آزمايش با شاهد عوض شد، سپس غلظت قندخون سرم ناشتا و قند سرم خون هر گروه گرفته و اختلاف هر گروه با آزمون‌هاي آماري تعيين شد. يافته‌ها نشان داد که ميانگين مقدار كربوهيدرات و فيبر دريافتي در دو دوره رژيمي با ريحان به طور معني‌داري از دوره رژيمي غذاي معمولي بيشتر بود. غلظت قند سرم ناشتا در پايان دوره مصرف ريحان همراه رژيم معمولي در مقايسه با مقادير پايه اين دوره و همچنين نسبت به دوره رژيم معمولي كاهش معني‌دار آماري داشت. غلظت قند سرم دو ساعت پس از صرف صبحانه استاندارد در پايان دوره مصرف ريحان همراه با رژيم معمولي در مقايسه با مقادير پايه اين دوره و همچنين نسبت به دوره رژيم معمولي كاهش معني‌دار آماري نشان داد. نتايج حاکي از آن است که مصرف ريحان همراه با رژيم غذايي غلظت قند سرم بيماران ديابتي نوع 2 را كاهش مي‌دهد.