برگ گياه شاه توت داراي ترکيباتي است که اثر هيپوگليسيميک دارد و عصاره آن در کاهش گلوکز سرم حيوانات ديابتي موثر است.

به گزارش سرويس علمي ايسنا منطقه علوم پزشکي تهران، گياه شاه توت (Morus nigra L) يکي از عوامل درماني طبيعي غيرتوکسيک است و اثرات درماني بسياري مانند کاهش دهنده فشار خون و ديوزدارد.

در اين پژوهش اثر تيمار خوراکي عصاره الکلي گياه شاه توت در سطح گلوکز و انسولين سرم حيوانات سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين ( با محدوده وزني 250-200 گرم) مورد بررسي قرار گرفت.

يافته هاي اين پژوهش نشان داد که تيمار عصاره پس از 1،5 و 3 ساعت موجب کاهش معني داري در گلوکز سرم حيوانات ديابتي (با روش اندازه گيري گلوکز اکسيداز) مي شود.

اين پژوهش توسط مريم عيدي، استاديار فيزيولوژي گروه زيست شناسي دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين انجام شده و خلاصه آن در فصلنامه گياهان دارويي به چاپ رسيده است.