تجویز خوراكی گیاه ترخون، در بهبود درد اندام ناشی از دیابت موثر است.
پژوهشگران "دانشكده پزشكی شاهد" با بررسی گروهی از موش های آزمایشگاهی، تاثیر گیاه ترخون را در بهبود نوعی عارضه عصبی دیابت كه به درد اندام ها منجر می شود، ارزیابی كردند.

این پژوهش كه نتایج آن در "مجله علمی دانشگاه علوم پزشكی قزوین" چاپ شد، نشان می دهد تجویز خوراكی گیاه ترخون به مدت یك ماه، احساس درد را در موش های صحرایی دیابتی به مقدار چشمگیری كاهش می دهد.

یكی از عوارض دیابت، ایجاد اختلال در اعصاب محیطی یا در اصطلاح "نوروپاتی" است كه به درد اندام ها منجر می شود.

پژوهشگران امیدوارند با توجه به نتایج این بررسی و انجام ددن تحقیقات بیشتر، بتوانند از گیاه ترخون برای درمان نوروپاتی دیابتی در انسان بهره گیرند.