ريسک فاکتورهاي از دست دادن دندان
http://www.iransalamat.com/index.php...n=show&id=8489