بر طبق آخرین بررسی،۴۰ در صد زنان به شریک جنسی خود خیانت مینمایند، درحالیکه آمار مردان خائن۳۰ درصد میباشد. بر اساس نظر سنجی انجام شده توسط اپرا نورس که از ۳۰۰۰ نفر ضورت گرفته است مشخض گردیده که ۲۰ درصد زنان از خیانت به مردانشان هیجان زده میشوند و 25 درصد زنان نیز مردان غریبه را جذاب میبینند

thesun.co.uk