كلید موفقیت اینجاست !
۱- اخلاق سرمایه و بهترین و عالی ترین دارایی ما است .
۲-اخلاق خوب ،اختصاص به طبقه ای ندارد، در هر طبقه و صنفی پیدا شود ،مورد احترام واقع می گردد.
۳-اخلاق خوب مانند آب جاری است كه موجب حاصل خیزی كشتزار ها می شود .
۴-اخلاق بالاتر از قوانین است،زیرا قوانین همیشه همراه انسان نیست ولی اخلاق همیشه با اوست .
۵-اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامی بر زبان نمی آورند كه احساسات دیگران را جریحه دار سازند.۶-انحطاط اخلاقی همیشه پیشاهنگ انقراض تمدنها است.
۷-بداخلاق در دست دشمنی گرفتار است كه هر جایی برود از چنگ عقوبت او رهایی نیابد.
۸-بهترین میراثی كه پدران برای فرزندان خود می گذارند، تربیت خوب است.
۹-به هر كس كه می خواهد موفق شود بگویید:اخلاق نیك را در خود پرورش ده.
۱۰-خط مستقیم نه تنها در هندسه بلكه در اخلاقیات هم كوتاه ترین راه است .
۱۱-صاحبان اخلاق،روح جامعه خود هستند.
۱۲-مردان قانون وضع می كنند و زنان اخلاق به وجود می آورند.
۱۳-وظیفه زن ،تهذیب اخلاق مرد است .
۱۴-پیش از مسافرت از خصوصیات اخلاقی و سوابق رفیق راهت ، پرس و جو كن و پیش از خرید خانه ،همسایه ات را بشناس .


۱۵-ارزش های معنوی و اخلاقی حمایتگرند،نه محدودیت آفرین .
۱۶-اخلاق باید بر هنر حكومت كند .
۱۷-اخلاق و عظمت مردان بزرگ ،در طرز رفتارشان با افراد كوچك معلوم می شود.
۱۸-آداب و عادات به آسانی و سرعت به صورت اخلاق در می آید.
۱۹-اخلاق اگر با اندكی هوش توام باشد هزار مرتبه بر تحصیل زیاد بدون هوش و بدون اخلاق ترجیح دارد.


۲۰اخلاق یكی از بزرگترین قوای محركه جهان است و در كمال تظاهرات خود، طبیعت انسانی را در عالی ترین شكل آن مجسم می سازد.
۲۱- اخلاق ساخته شده و حاضر و آماده نیست ،بلكه ذره ذره ،روز به روز خلق و ایجاد می گردد.
۲۲-اخلاق می تواند جانشین علم ، مال ،مقام ،زیبایی و سایر مزایا باشد،اما هیچ نعمتی جای آن را نمی گیرد.
۲۳-در طبیعت و اخلاق انسانی ،هیچ ضعف و انحرافی نیست كه با تعلیم مناسب اصلاح نشود.
۲۴-ملت بدون اخلاق ، اخلاق بدون عقیده ،و عقیده بدون فهم ممكن نیست.
گنج پنهان
۱-علم پیشاهنگ عمل است .
۲-دانش بزرگترین گنج است .
۳-به كسی كه از او دانش آموخته اید و به كسی كه تعلیم می دهید احترام نمایید.


۴-شما با هر بار آموختن ،پنجره ای به دنیایی جدید به روی خود می گشایید.
۵-برای كسی كه دارای دانش است همه كس طلب آمرزش می كند؛ حتی ماهی دریا.
۶- برترین مردم كسی است كه بیشتر سودش به مردم می رسد.
۷-آموزش ، جریان مستمر تغییر است .
۸-علم بدون تكامل اخلاقی، خطرناك و نابود كننده است .۹-نتیجه دانش ، عمل را بی ریا انجام دادن است.
۱۰-نتیجه دانش ،خداشناسی است .
۱۱- دانشی كه به بیان نیاید،مانند گنجی است كه آن را انفاق نكنند.
۱۲-علم بر سر،تاج است و مال برگردن ، غل و زنجیر است.
۱۳-دانشمند،امین خدا در زمین است.
۱۴-برای هر چیز راهی است و راه بهشت،دانش است .
۱۵-كتاب ها،باغ های دانشمندانند.