فهرست خودکشی مشاهیر
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%...87%DB%8C%D8%B1