زنده ماندن یا نماندن، مسأله این است
http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=4...A9%D8%B4%D9%8A