باشگاه خبرنگاران جوان: مصرف داروهاي خواب‌آور در سالمندان بيش از جوانان است كه اين امر ناشي از شيوع اختلالات خواب در بيش از 50 درصد آنان است.
دكتر مسعودي، متخصص طب سالمندي با بيان اين مطلب افزود: «مطالعات متعدد تاثير افزايش سن برخواب را نشان داده است و نسبت مدت گذراندن در بستر به طول مدت خواب، كل مدت خواب، زمان شروع و خاتمه آن و نسبت خواب آرام و غيره در سالمندان و جوانان متفاوت است. اين اختلالات به طور عمده شامل بي خوابي، اختلال ريتم خواب، خواب آلودگي مفرط روزانه، آپنه خواب و نشانگان پاهاي بي‌قرار است.»