رفتاردرمانی برای رفع بی خوابی در سالمندان
جام جم آنلاین: نتایج یک تحقیق نشان می دهد درمان هایی که بر تغییر عادات خواب متمرکز است درمقایسه با قرص های خواب آور ، راه مناسب تری برای رفع بی خوابی در سالمندان است.
به گزارش مدلاین پلاس ، در این زمینه مطالعات متعددی صورت گرفته است و از آن جمله سال گذشته محققان دریافتند چند جلسه مشاوره برای بهبود بی خوابی مزمن موثر تر از مصرف داروهای خواب آور بود لذا محققان به این نتیجه رسیده اند که رفتار درمانی را می توان اولین درمان انتخابی برای بی خوابی مزمن در نظر گرفت.
داروهای خواب آور گرچه اغلب در کوتاه مدت موثرند اما ممکن است فرد به آنها وابستگی پیدا کند. از طرفی اثرات جانبی مانند احساس بی خابی در طول روز را بدنبال دارند.
تاثیر این داروها در طولانی مدت نیز مورد سوال است چرا که افراد ممکن است با ترک آنها با مشکلات جدی تر خواب روبرو شوند.
در مورد رفتاردرمانی ممکن است هفته ها طول بکشد تا تاثیر آن ظاهر شود اما اثرات سودمند آن مدت بیشتری دوام خواهد داشت.
رفتار درمانی برای رفع بی خوابی تا حدی بر اساس درمان هایی است که برای افسردگی بکار می رود.
بنابراین اکثر متخصصان سلامت روان و برخی پزشکان عمومی هم شاید قادر به ارائه آن باشند.