در هر ساعت یک زن در هند به خاطر جهیزیه کشته می شود. هر سال دهها هزار جنین تنها به خاطر دختر بودن سقط می شود. زنان بسیاری مورد تجاوز و ضرب و شتم قرار می‌گیرند، در سنین خردسالی به شوهر داده می‌شوند و مانند بردگان نگه داری می شوند.
طبق پژوهش بنیاد تامسون رویترز، هند زن ستیز ترین کشور در میان 20 کشور بزرگ صنعتی و در آستانه صنعتی به شمار می‌رود و وضع زنان این کشور از همه وخیم تر است.
به گفته 370 تن از کارشناسان، در میان این 20 کشور، بهترین وضعیت را زنان کانادا دارند و آلمان در رده دوم قرار می گیرد. پس ازآن به ترتیب کشورهای بریتانیا، استرالیا، فرانسه و ایالات متحده قرار دارند.
طبق این گزارش، در هیچ جایی نمی‌توان چنین ابعادی از خشونت علیه زنان را یافت. این در حالی است که زنان روی کاغذ از همان حقوقی برخوردارند که مردان. از سال 2005 حتا قانون ویژه ای برای حفاظت از زنان وجود دادرد، اما واقعیت به گونه‌ای دیگر است.
به گفته گلشن رحمان، از سازمان غیر دولتی «سیو دی چیلدرن» (کودکان را نجات دهید)، زنان و دختران همچنان مانند چهارپایان به فروش می رسند، در 10 سالگی به شوهر داده می‌شوند، زنده زنده سوزانده می‌شوند و یا چون بردگان نگه داشته می شوند.
به گزارش استاندارد اتریش، نتیجه پژوهش در تضاد آشکار با چهره ارائه شده از هند، به خاطر حضور زنان در مقامات کلیدی است. به گفته سوشما کاپور، از نهاد زنان سازمان ملل، دو هند وجود دارد، هندی که زنان در آن از برابر حقوقی و رفاه برخوردارند و هندی که در آن اکثریت عظیم زنان بدون هیچ حقی زندگی می کند