حمایت از زنان معلول جامعه اروپا در مقابل خشونت

در همایش بررسی خشونت علیه زنان معلول اروپا که از روز چهارشنبه 29 مارس در پارلمان اروپا آغاز شد، ویبکه شئر، از بخش آموزش سازمان زندگی متکی به خود، اظهار داشت که جامعه اروپا تا کنون در بسیاری از زمینه تحرک نشان داده، از جمله در عرصه سیاست ضد تبعیض و پناهندگی و مهاجرت، اما در زمینه ویژگی های مشترک جنسیت و معلولیت، کوتاهی کرده و نتوانسته به قدر کافی مسائل مبتلا به زنان معلول را در نظر بگیرد. به همین دلیل دیگر زمان آن رسیده است که استراتژی های فراگیرعلیه خشونت نسبت به زنان معلول را جستجو کند.

هزینه برگزاری این همایش آزاد در بروکسل توسط فوروم معلولین اروپا در همکاری با کمیته حقوق زنان و برابری جنسیتی، تأمین شده است. هدف از برگزاری آن، اطلاع رسانی به افکار عمومی و سیاستمداران در رابطه با پدیده "خشونت علیه زنان معلول" و جستجوی راهکارهای سیاسی دراز مدت اعلام شده است.