افزایش قتلهای ناموسی در جنوب شرق ترکیه موجب تشدید مجازات عاملان این جرائم شده است که نتیجه آن افزایش مواردی است که به عنوان خودکشی معرفی می شود. در واقع این خودکشی ها، همان قتلهای ناموسی غیرعلنی است که عاملان آن به این شکل تلاش می کنند از دست عدالت بگریزند.
قتلهای ناموسی یکی از بزرگترین چالشهای مقامات ترکیه در جنوب شرق این کشور محسوب می شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، آمارها نشان می دهد هر سال حدود هفتاد زن در جنوب شرق ترکیه قربانی قتلهای ناموسی می شوند و یک چهارم مردان ساکن این مناطق همچنان از این نوع جرائم و عاملان آن دفاع می کنند.

تکرار شدن این گونه حوادث موجب شده است فعالان مدافع حقوق زنان و مقامات ترکیه توجه بیشتری به این مسئله نشان دهند و مجازات این گونه قتلها را تشدید کنند. ولی مقابله با ریشه های اجتماعی چنین باورها و رویدادهایی بسیار دشوارتر از تصویب قوانین به نظر می رسد. به همین علت یک گروه مدافع حقوق زنان اقدام به برگزاری دوره هایی برای آموزش زنان در منطقه کرده است که هدف آن افزایش سطح سواد و درک زنان و ترویج فرهنگ مقابله با قتلهای ناموسی است.

افزایش قتلهای ناموسی در جنوب شرق ترکیه موجب تشدید مجازات عاملان این جرائم شده است که نتیجه آن افزایش مواردی است که به عنوان خودکشی معرفی می شود. در واقع این خودکشی ها، همان قتلهای ناموسی غیرعلنی است که عاملان آن به این شکل تلاش می کنند از دست عدالت بگریزند.