بنا بر نتایج یک پژوهش سازمان بهداشت جهانی، نزدیک به نیمی از سقط جنین‌هایی که در دنیا انجام می شود، امن نیستند.

این پژوهش نشان می دهد که سقط جنین در کشورهایی که غیر قانونی است، بیشتر است.

سقط جنین‌های ناموفق دلیل ۱۳ درصد از مرگ زنان باردار در دنیا است.

این وضعیت در کشورهای آفریقا و آمریکای جنوبی از بقیه کشورهای دنیا بدتر هستند.

محققان می گویند، شمار سقط جنین که برای مدتهای طولانی کاهش یافته بود، اکنون دوباره افزایش یافته چرا که این روزها مردم کمتر از داروهای ضد بارداری استفاده می کنند