این روزها بسیاری ازخانم هاوآقایان را می بینیم که درصورت وبدنشان تاتودارند.با تاتو ابرو, به ابروها مدل می دهند ویادم ابروها رابالامی برند.بعضیهاهم ازبدنشان نقش ونگارهای مختلف تاتومی کنندغافل ازاینکه اینگونه مواد رنگی که درپوست داردمی کنندچه عوارضی می تواند داشته باشد.


عوارض تاتو :
عوارض تاتوباموادرنگی می تواندسبب ایجادReloid (به اصطلاحگوشت اضافی) سبب عفونت درمحل,حساسیت,sarroidosis,گوانولو م واسکارنماید.عفونت میتواند سطحی باشد به شکل زرد زخم وتبخال منتشرو یاعمقی تربه شکل سلولیت.
آلرژی می تواند به موادرنگی ایجاد شود که معمولا با رنگهای که ترکیبات جیوه (دررنگ قرمز)است بیشتردیده میشود.تاتوهمچنین میتواند سبب انتقال انواع بیماریهای واگیردارازجمله Alps(ایدز) وهپاتیت شود. ازعوارض دیگرتاتواین که درصورتی که شخص نیازبه عکس برداری با MRI داشته باشد, تاتودرمحل می تواند به دلیل وجودفلزات سنگین ماننداکسیدآسن با اینگونه تصویربرداریها تداخل نماید وتشخیص را دچارمشکل نماید.
باگذشت زمان رنگ تاتوکم رنگ ترمی شودویاکلا می کندوازقهوه ای به قرمزویا ازمشکلی به کمبودی می گراید ویا به دلیل تغییرات مد روزوتصمیم به پاک کردن ویا ا زبین بردن آ ن می گیرد که معمولا به همان فردی که تاتوا نجام داده مراجعه می نماید.این افرادمعمولابا رنگ های هم رنگ, پوست محل تاتوشده رامجددا تاتومی کنندوبه اصطلاح آن رنگ قبلی را پاک می کنند.این درحالی است که رنگهای قبلی درپوست موجودمی باشندورنگ جدیدکه هم رنگ پوست است فقط رنگ های قبلی رابه عمق می فشاردوجایگزین آن می شود. دربعضی موارد دیده می شود که یک خانم جوان در زیرا برویش 4- 3 -2خط ابروی متعدد روی هم انبا شته ومواد رنگی هم رنگ پوست پاک شده که ظاهری ناخوشایندایجادمی کند.


هشدارها:
متاسفانه دربعضی موارد به دلیل عدم آ گاهی افراد غیرحرفه ای ویا عدم اطلاعات کافی بهداشتی وطبی, مراجعه کنندگان به افراد که تاتوانجام می دهند فقط به حرف این که برای اویک سوزن استریل بازکنندخیالشان راحت میشودکه هیچ خطرانتقال ایدزوهپاتیت برای آنان وجودندارد.درصورتی که اگرافرادآرایشگرویاکسی که تاتو راانجام میدهد ازیک ظرف رنگ برای افرادمختلف استفاده کند به دلیل اینکه باید مرتب سوزن رادررنگ بزندمیتواندازطریق ظرف ماده ی رنگ, بیماری رابه دیگر افرادانتقال دهد. بنابراین باید برای هرفرد یک ظرف استریل ویا حداقل ضدعفونی شده ویک سوزن استریل ویک جفت دستکش استریل استفاده شود.


توصیه :
اخیرا طی یک بررسی که در دا نشگاه علوم پزشکی اصفهان ا نجام شده است دیده شده که افرادی که تاتوی ابروانجام داده اندتعدادپیازهای موی ابروکاهش یافته است واین می تواندبه دلیل ترمایی باشدکه موقع تاتوبه فوکول داردمیشودوخون ریزی که درفولیکول حاصل می شودسبب فیبروزوازبین رفتن دائمی مو می شود.
حتی الامکان ازانجام تاتودرابروهاخودداری شود وفقط درموارد بسیارشدید کاهش موی ابرو,آلوپسی آرئتا, دست به این کاربزنند وهمچنین بهتراست این کارزیرنظرفردی باشدکه بارعایت اصول کامل بهداشتی انجام شودودارای مجوزبهداشتی نیزباشد ودرصورت نیازبه ازبین بردن تاتوحتما به پزشک متخصص پوست مراجعه شودتادرصورت امکان بااستفاده ازانواع لیزر,تاتوراازبین ببرند.


جهت از بین بردن تاتولیزر Q-Switch N-D yag مناسب ترین دستگاه است که می تواند بدون آسیب به پوست ذرات رنگ را در زیر پوست تبدیل به ذرات بسکوچک یار تری نماید که بعدا توسط بدن جذب شده و از بین میرود .بسته به میزان رنگ موجد در پوست و عمق آن این روش درمانی باید با به صورت هر 1 یا 2 ماه تکرار شود تا به مرور از بین برود. گاه بدلیل میزان زیاد رنگ یا جوهردرتاتو ممکن است تعداد جلسات لیزر زیاد شود و حتی به 10 جلسه برسد . ولی معمولا اکثرا بین 2 تا 5 جلسه لیزر نیاز دارند.به این صورت هیچ اثری از جای زخم یا تاتو باقی نخواهد ماند.

دکتر اطهری
پزشک