واقعيت اين است كه احساس خارش يكي از واكنش هايي است كه هنوزچگونگي رخ دادن آن به طور كامل شناخته نشده است.در مقابل احساس گرما،سرما،فشار ، لمس و درد كه در باره آن ها نسبتا همه چيز را مي دانيم و رشته هاي عصبي مربوط به آنها را هم مي‌شناسيم،خارش واكنشي است كه شگفتي دانشمندان را برمي انگيزد و شايد نتوان به اين سادگي ها آن را توضيح داد.
به تازگي دانشمندان آلماني به يافته هاي جديدي در اين مورد رسيده‌اند كه شايد بتوانند اميد بخش كشف راه هاي بهتر درماني بر عليه اين مشكل باشند. به همين منظور هم يك تيم پژوهشي در دانشگاه مونستر آلمان براي كشف مكانيسم خارش تلاش مي‌كند.اين پژوهشگران دريافته‌اند كه خارش در حقيقت پيچيده تر از واكنشي است كه تاكنون تصور مي شد و براي كنترل آن به درمان هاي فراگيرتري نياز است.
در بدن ما هر احساسي براي درك بايد توسط يك سري رشته‌هاي عصبي به مغز فرستاده شود.دانشمندان تاكنون تصور مي كردند كه انتقال حس خارش بر عهده همان رشته اعصابي است كه انتقال حس درد را به عهده دارند.اما به تازگي مشخص شده كه حس خارش پوست توسط رشته هاي عصبي مخصوص به خارش به مغز فرستاده مي شود و اين رشته ها در زمان انتقال درد كاملا خاموشند.
اما اين رشته ها چه زماني فعال مي شوند؟پاسخ به اين پرسش بسيار گسترده است. سلول هاي پوستي در هنگام تحريك به وسيله عوامل خارجي نظير نيش حشرات ماده‌اي به نام هيستامين ترشح مي‌كنند كه سبب احساس خارش مي‌شود.البته هميشه اين ماده نيست كه سبب خارش مي‌شود، بلكه برخي اوقات احساس خارش در نتيجه تحريك تمامي سيستم عصبي اتفاق مي افتد.به عنوان مثال يكي از عوارض جانبي داروهاي بيهوشي، احساس خارش است.
اين داروها كه در هنگام عمل جراحي براي ثابت نگه داشتن وضعيت بدن تزريق مي شوند،كل سيستم عصبي را تحريك مي‌كنند. به همين دليل حدود يك سوم افراد بعد از عمل جراحي مدتي دچار خارش مزمن مي‌شوند.دانشمندان دريافته اند كه ذرات دارو با ورود به رشته هاي عصبي مخصوص خارش، سبب تحريك مداوم آن ها مي شوند و به اين ترتيب اگر چه هيچ محرك پوستي براي خارش وجود ندارد،فرد براي مدتي نزديك به چند هفته خارش را احساس مي كند.
از طرف ديگر عواملي چون حساسيت به مواد شيميايي،داروها،يا حتي كمبود عناصري نظير آهن و روي هم مي توانند باعث ايجاد خارش مزمن شوند.تمامي اين يافته ها نشانگر آن است كه براي درمان اين مشكل پوستي، بهتر است به آن به شكل يك واكنش كلي بدن نگاه كنيم، چراكه حتي بيماري‌هايي كه رشته‌هاي عصبي را درگير مي‌كنند مانند ديابت،مي‌توانند سبب ايجاد حالتي مشابه خارش پوستي شوند.پژوهشگران اميدوارند كه كشف اين موارد به آن ها در درمان خارش پوستي كمك كند