گروهي از دانشمند‌ان در بررسي‏هاي خود به مكانيسم رفع احساس خارش با عمل خاراندن پي برده‌اند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين محققان دريافته‌اند كه عمل خاراندن باعث مي‌شود فعاليت برخي از سلول‏هاي عصبي در نخاع متوقف ‌شده و در نتيجه، احساس خارش از بين برود. در واقع اين سلول‌هاي عصبي نخاع هستند كه احساس خارش را به مغز منتقل مي‌كنند...محققان مي‌گويند اين تاثير فقط در زماني صدق مي‌كند كه احساس خارش وجود داشته باشد، در حالي كه خاراندن بدن در مواقعي كه حس خارش وجود ندارد، هيچ تاثيري ايجاد نمي‌كند. به گفته پژوهشگران، هر چند تاكنون تاثير خاراندن در از بين بردن احساس خارش تا حدودي مشخص بوده است اما مكانيسم‌هاي فيزيولوژيك اين عمل در حد بسيار اندكي مطالعه و كشف شده‌اند. تحقيق جديد از سوي محققان دانشگاه مينه‌سوتا انجام شده و شرح آن در مجله «نيچر نوروساينس» منتشر شده است.


در مطالعات قبلي معلوم شده بود كه بخشي خاص در نخاع با عنوان «مسير اسپاينوتالاميك» در اين واكنش نقش كليدي ايفا مي‌كند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه وقتي وسيله يا ماده خارش‌زا با پوست بدن تماس پيدا مي‌كند، سلول‌هاي عصبي در اين ناحيه از نخاع، فعال‏تر مي‌شوند. در اين وضعيت عمل خاراندن مانع مي‌شود كه اين سلول‌هاي نخاعي به مغز پيام ارسال كنند و در نتيجه حس خارش متوقف مي‌شود.