دوره پس از پایان یافتن بارداری به علت سقط تصادفی جنین دوره‌ای بسیار مشکل و نومیده‌کننده برای زوجی است که دچار آن شده است.

این توصیه‌ها می‌تواند به زن و شوهر در کنارآمدن با این حادثه کمک کند:

* خود و همسرتان برای مشاوره روانشناسی مراجعه کنید.
* از همسر، دوستان و افراد خانواده کمک و حمایت بگیرید.
* به خود امکان داغداری بدهید، و به اندازه کافی زمان برای بهبودی عاطفی اختصاص دهید.
* به احساسات، نیازها و عواطف همسرتان توجه داشته باشید.
* با همسرتان به صورتی صریح و صادقانه و به طور مکرر ارتباط برقرار کنید.
* توجه داشته باشید که سوگواری هرکسی با دیگری متفاوت است، بنابراین به شیوه‌های یکدیگر برای کنارآمدن با این واقعه احترام بگذلرید.