ايسنا: دانشمندان توانستند پاسخ اين پرسش را كه چرا به‌طور طبيعي با افراد هم‌طبقه خود، دوست مي‌شويم يا ازدواج مي‌كنيم دريابند. محققان دريافته‌اند قسمتي از مغز كه هيجانات و احساسات را كنترل مي‌كند، هنگام مشاهده افراد مشابه خودمان فعال‌تر مي‌شود.

دکتر کارولينا زينک در انستيتو سلامت ذهني در مريلند آزمايشي را ترتيب داد که براساس آن به 23 نفر، اطلاعات افرادي نزديک به وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي بالاتر و پايين‌تر آنها نشان داده شد. سپس از طريق mri فعاليت قسمت مرکزي مغز در هر حالت اندازه‌گيري شد. بررسي‌ها نشان داد هر اندازه فرد مورد نظر به ما شبيه‌تر باشد، بخش بيشتري از قسمت مرکزي مغز که به مرکز تصميم و کنترل هيجانات و تصميمات مربوط است، براي فعاليت باز مي‌شود. در واقع مغز افراد متعلق به طبقه بالاي اجتماعي هنگام ملاقات با افراد هم طبقه خود فعال‌تر مي?شود و مغز افراد متعلق به طبقه پايين هنگام ملاقات با افراد هم‌طبقه خود واکنش مثبت دارند. محققان نشان دادند که اين نتايج با نتايج به‌دست آمده از ميمون‌ها بسيار سازگار است. در ميمون‌ها نيز رفتارها با توجه به موقعيت آنها در گروه متفاوت است.