ه نقل از تقريب به نقل از شبکه خبري محيط، برخي از دانشمندان روانشناس که پژوهش هاي خود را بر اساس برخي زوج هاي تازه ازدواج کرده گذاشته اند به اين نتيجه رسيده اند که اگر مردان از همسران خود زيباتر باشند نتيجه دلپسندي حاصل نشده و چنانچه بانوان با مرداني که از آنها زيباتر نباشند ازدواج کنند به خوشبختي نزديکتر خواهند بود.
در اين پژوهش همچنين آمده است که زنان چندان توجهي به زيبايي مردان خود ندارند هر چند که اين موضوع مي تواند در بارداري و تولد فرزند به آنها کمک کند.
دکتر استير روس که يک پزشک روانشناس است در اين باره مي گويد که مرداني که با زنان زيبا ازدواج مي کنند داراي ويژگي هاي شخصيتي به خصوصي هستند و به همين خاطر است که بيشتر سياست مداران خواستار ازدواج با زنان زيبا هستند

منبع : www.tabnak.ir