ديلي‌تلگراف: نتايج يک تحقيق نشان مي‌دهد مرداني که صداي يکنواختي دارند، جذابيت بيشتري دارند. محققان معتقدند اين نوع صدا با قدرت، مقاومت و اعتماد به نفس و اطمينان شخص مرتبط است. نتايج يک تحقيق در دانشگاه‌هاي کاليفرنيا و پنسيلوانيا نشان مي‌دهد مرداني که داراي تن صداي ثابت و يکنواختي هستند، جذابيت بيشتري دارند و تاثير بيشتري روي ديگران دارند. براي انجام اين تحقيقات دانشمندان صداي داوطلبان مرد را در شرايط گوناگون تجزيه و تحليل کردند. تحقيقات آنها نشان داد ميزان تغييرات تن صدا که به تغييرات بسامد اصلي معروف است، ارتباط موثري با جذابيت و تاثيرگذاري مردان دارد. کارشناسان معتقدند تن صداي يکنواخت به عنوان نشانه‌اي از اعتبار و استقلال در انسان‌ها تکامل پيدا کرده است. به اعتقاد آنها افرادي مانند جرج کلوني و کلينت ايستوود نمونه‌هايي از مرداني هستند که داراي تن صداي يکنواخت هستند و به همين دليل در نظر ديگران جذابيت بيشتري دارند. فرکانس ثابت در صداي مردان نشان از قدرت مردان دارد، در حالي که عواملي مانند نااميدي باعث افزايش فرکانس و تغييرات صوتي شده و خشونت هم باعث عميق‌تر شدن صدا مي‌شود. همچنين دانشمندان با انجام اين تحقيقات متوجه شدند افرادي که از بيان مردانه در صحبت‌هاي خود استفاده مي‌کنند و براي مثال جملاتي مانند «من از اکثر مردان بزرگ‌تر و قوي‌تر هستم» را مي‌گويند جذابيت بيشتري دارند.