ديلي‌تلگراف: نتايج يک تحقيق نشان مي‌دهد زنان، مردان با ظاهر مردانه را مي‌پسندند و چندان به مرداني که بيش از حد به ظاهر خود توجه کرده و خصوصيات زنانه دارند توجه ندارند.

محققان معتقدند زنان افزايش تعداد مردان زن‌نما يا مرداني که ظاهري زنانه دارند را قبول ندارند. زنان اين خصوصيات را يک نقطه ضعف تصور مي‌کنند که نتيجه معکوسي به همراه دارد. در اين مطالعات مشخص شد مرداني که داراي خصوصيات و ويژگي‌هاي مردانه نيستند کمتر مورد توجه قرار گرفته و پذيرفته مي‌شوند. در واقع تسلط و قدرت از ويژگي‌هاي خاص مردانه است و داشتن اين ويژگي‌ها چندان در مورد زنان پذيرفته نيست. همين باورها باعث شده است الگوهاي خاصي از هر جنسيت در ذهن ما شکل بگيرد که انتظارات و قوانين مرتبط با رفتارهاي آنها را با يکديگر متمايز مي‌کند و به عبارت ديگر باعث ظهور بايدها و نبايدها در هر جنس مي‌شود. محققان متوجه شدند به همين دليل مرداني که از اين خصوصيات به دور هستند سخت‌تر مي‌توانند شغل پيدا کنند.