ترجمه: زهرا عباسپور
تحقيـقـي دربـاره جذابيـت جنـس مـخـالـف

ممکن است اين ضرب‌المثل که «زيبايي در چشم بيننده است» درست باشد، اما دانشمندان يک مدل کامپيوتري ساخته‌اند كه به درک نظر‌هاي افراد در مورد جذابيت چهره‌ها کمک مي‌کند...

بسياري از دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند که افراد به سوي چهره‌هاي «حد ميانه و عادي» و به چهره‌هايي که با برداشت مرسوم از جذابيت براي جنسيت شخص همخوان باشند، يعني «مردانگي» در چهره مردان و «زنانگي» در چهره زنان جذب مي‌شوند اما کريستوفر پي از دانشگاه نيويورک و الکساندر تودوروف از دانشگاه پرينستون معتقدند که جذابيت چهره به عواملي پيچيده‌تر ارتباط دارد، بنابراين مدلي کامپيوتري درست کردند تا اين پيچيدگي‌ها را شناسايي کنند و اندازه بگيرند.

اين روان‌شناسان به 20 دانشجوي مرد و 20 دانشجوي زن هزاران چهره را نشان دادند و از آنها خواستند چهره‌هاي جنس مخالف‌شان را از لحاظ جذابيت رتبه‌بندي کنند. آنها براساس اين رتبه‌بندي، برنامه‌اي کامپيوتري ساختند.

اين مدل کامپيوتري 50 «بُعد» از خصوصيات چهره را اندازه مي‌گيرد که به دو رده اصلي تقسيم مي‌شوند، خصوصيات مربوط به شکل صورت و خصوصيات مربوط به ظاهر صورت.

خصوصيات شکلي شامل مواردي مانند اندازه بيني يا پربودن لب‌هاست، در حالي که خصوصيات ظاهري مواردي مانند روشني، تيرگي و رنگ را در بر مي‌گيرد، براي مثال لب‌هاي قرمز يا چشم‌هاي تيره.

اين پژوهشگران دريافتند که توجه مردان به‌طور معمول به صورت زناني جلب مي‌شود که شکل زنانه و ظاهر زنانه داشته باشند (براي مثال چهره‌هايي با لب‌هاي پر و چشم‌هاي درشت)، در حالي که زنان را چهره‌هاي مردانه‌اي جذب مي‌كند که ظاهري مردانه (براي مثال پوست تيره‌تري) داشته باشند.

به گفته پژوهشگران، اين نتايج نشان مي‌دهد که جذابيت مردانه و زنانه حالت معادل يا متضاد هم ندارند و قضيه پيچيده‌تر است.

اين پژوهشگران دريافتند باور قبلي در مورد جذابيت چهر‌هاي حد ميانه و عادي آنقدرها درست نيست، به اين معنا که گرچه هم مردان و هم زنان چهر‌ه‌هاي حد ميانه و عادي را جذاب مي‌دانند، اما عادي‌ترين صورت‌ها را جذاب‌ترين صورت‌ها نمي‌شمارند.

البته اين پژوهشگران عضو انجمن علوم روانشناختي آمريکا مي‌پذيرند که بررسي‌ آنها محدوديت‌هايي دارد، ‌از جمله اينکه تنها چند دو جين دانشجو در آن شرکت داشتند.

گرچه از لحاظ نظري يک برنامه کامپيوتري ممکن است بتواند جذابيت صورتي ساختگي را تعيين کند اما افراد براي خودشان شيوه‌هاي منحصربه‌فرد ارزيابي زيبايي دارند، در نتيجه ممکن است در مواجهه با صورت يک شخص واقعي به نتايج متفاوتي برسند.

منبع: Healthday