سوشی نخورده‌ای؟! پس با کلاس نیستی!
http://www.hamshahrionline.ir/news.aspx?id=135447