نتایج یک تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی لرستان نشان داد مادران خانه دار و دارای سطح تحصیلات پایین تر بیشتر از تنبیه بدنی استفاده می کنند .
به گزارش خبرنگار سلامت نیوز بر اساس این تحقیق مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری عملی و کلامی ، گوشه گیری و عدم همکاری در کودکانی که توسط والدین تنبیه می شدند نسبت به آنها که تنبیه نمی شدند به طور معنی داری بیشتر بود. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که نحوه تنبه در 6/92درصد ، سیلی زدن به صورت کودک بوده است.

گفتنی است تنبیه بدنی یک نوع کودک آزاری و شایع ترین نوع خشونت در خانواده است که موجب نقص حقوق کودک می شود و اثرات مخرب کوتاه و بلند مدتی بر جسم و روح کودک می گذارد.