سلامتيران: بررسي‌ها نشان مي‌دهد مادراني که دچار افسردگي هستند و همسر‌ آنها رفتارهاي خشونت‌آميزي با آنها دارند تا دو برابر بيشتر احتمال دارد تا کودکان خود را تنبيه بدني کنند.


به نوشته هلث دي، بررسي دانشمندان آمريکايي حاکي است پس از مطالعه 13 هزار مادري که داراي فرزنداني در سن مهد کودک بودند، مشخص شد بيش از 10 هزار نفر از اين زنان دچار افسردگي بوده و رفتارهاي خشونت‌آميز را در خانه تجربه مي‌کنند. مطالعات مشخص کرد يک نفر از هر چهار نفري که مبتلا به افسردگي نبوده و رفتارهاي خشونت‌آميز را تجربه نمي‌کنند اقدام به تنبيه بدني کودکان مي‌کنند در حالي که در ميان زنان افسرده و تحت خشونت قرار گرفته از هر سه نفر يک نفر اقدام به تنبيه جسمي کودک خود مي‌کند