- 25 گرم مرزنجوش - 50 گرم اسطوخودوس - 300 گرم عناب
- 40 گرم گل بابونه - 100 گرم ریشه شیرین بیان - 70 گرم گل گاوزبان
طرز مصرف
ریشه های عناب ها را نیم کوب کرده با بقیه گیاهان فوق مخلوط نموده، یک چنگه کوچک از آنها را در قوری چینی1 بریزید و 3 لیوان آب جوش اضافه کرده به مدت 45 دقیقه بگذارید دم بکشد، سپس از صافی گذرانده، هرگاه خواستید، میل نمائید.
نسخه دوم
روزانه، 15 گرم گشنیز بعد از هر وعده غذا میل کنید.
نسخه سوم
- 3 مثقال بسفایج - 1 مثقال سنبل الطیب - 1 مثقال بادرنجبویه
- 2 مثقال اسطوخودوس - 2 مثقال زنیان
طرز مصرف
گیاهان مذکور را مخلوط نموده، در ظرفی بریزید و 4 لیوان آب اضافه کنید و سپس به مدت 3 دقیقه بجوشانید و حدود نیم ساعت بگذارید دم بکشد و بعد از صافی گذرانده، میل کنید.
نسخه چهارم
روزانه، در دو نوبت خاکشیر را جوشانده و با شکر مخلوط نموده، سپس میل کنید.
نسخه پنجم
- 35 گرم مرزنجوش - 35 گرم سنبل الطیب -50 گرم گل گاوزبان -40 گرم بادرنجبویه
طرز مصرف
گیاهان مذکور را مخلوط کرده، یک چنگه کوچک از آنها را در ظرفی ریخته، 4 لیوان آب اضافه کنید و سپس به مدت 3 دقیقه بجوشانید و 30 دقیقه بگذارید دم بکشد و بعد از صافی گذرانده، هرگاه خواستید میل کنید.
نسخه ششم
- 3 مثقال بسفایج1 - 1 مثقال بادرنجبویه2 - 1 مثقال سنبل الطیب3
- 2 مثقال اسطوخودوس4 -2 مثقال افتیمون شامی - 2 مثقال زنیان
طرز مصرف
گیاهان فوق را ابتدا جوشانده سپس از صافی گذرانده، روزانه به مقدار یک استکان(صبح، ظهر و عصر) میل کنید.
نسخه هفتم
روزانه 20 گرم از تخم رازیانه5 را در قوری ریخته، 4 لیوان آب جوش به آن اضافه کنید و بگذارید 30 دقیقه دم بکشد، سپس از صصافی گذرانده، بعد از غذا میل کنید.
نسخه هشتم
روزانه، مقدار مرزنجوش6 و بادرنجبویه را دم کرده و میل کنید.
نسخه نهم
12 گرم برگ ریواس را در 5 لیوان آب به مدت 20 دقیقه بگذارید، دم بکشد و سپس از صافی بگذرانید و میل نمائید7.
نسخه دهم
مقداری دانه نیلوفر آبی تهیه کرده، آنها را کوبیده، پودر نمائید و قبل از خواب یک قاشق چای خوری میل کنید.
نسخه یازدهم
هر صبح ناشتا، 3 عدد مغز دانه میوه تمرهندی1 تناول کنید.
نسخه دوازدهم
روزانه، 3 مثقال برگ سداب2را دم کرده، میل کنید.
نسخه سیزدهم
برگ ضیغوس3 را دم کرده، میل کنید.