تازه‌ترین تحقیقات نشان می‌دهد نوجوانانی كه مدت طولانی‌تری تلویزیون تماشا می‌كنند بیشتر احتمال دارد از نظر جنسی فعال شوند.به گزارش خبرگزاری رویترز هلث از نیویورك، دكتر سارا آشبی از دانشكده بهداشت عمومی دانشگاه ویسكانسین در مدسن و همكارانش با بررسی ‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۰۸‬دختر و پسر زیر ‪ ۱۶‬سال دریافتند نوجوانانی كه اولدین آنها مخالف شدید فعالیت جنسی هستند (یعنی سه چهارم این افراد) چنانچه روزانه بیش از دو ساعت به تماشای برنامه‌های تلویزیونی بپردازند بیشتر احتمال دارد از نظر جنسی فعال شوند.
این یافته‌ها موید این فرضیه است كه كودكانی كه كمتر احتمال دارد از نظر جنسی فعال شوند بیشتر تحت تاثیر مشاهدات خود قرار می‌گیرند.با این حال مخالفت والدین در كاهش فعالیت جنسی نوجوانان موثر است.۱۲/۵‬درصد فرزندان اینگونه والدین در مقابل ‪ ۲۴/۱‬درصد نوجوانانی كه شاهد مخالفت والدین خود نیستند فعالیت جنسی را آغاز می‌كنند.در بین كودكانی كه والدین مخالف با رفتارهای جنسی داشتند تماشای طولانی‌تر تلویزیون احتمال فعالیت جنسی را افزایش داد.
نوجوانانی كه دو تا پنج ساعت در روز تلویزیون تماشا می‌كنند دو برابر نوجوانانی كه كمتر از یك ساعت پای تلویزیون می‌نشینند فعالیت جنسی را آغاز می‌كنند.با این حال تماشای بیشتر از پنج ساعت تلویزیون تفاوتی با كمتر از دوساعت نشان نداد. محققان احتمال می‌دهند این مدت زیاد فرصتی برای انجام فعالیتهای دیگر برای كودكان باقی نمی‌گذارد.محققان همچنین دریافتند فعالیت جنسی در نوجوانانی كه والدینشان مخالف این رفتارها هستند چنانچه هیچ نظارتی بر تماشای تلویزیون نداشته باشند بیشتر است. آشبی می‌گوید اینكه والدین ارزشهای خود را در مورد رفتارهای جنسی به طور كاملا روشن برای فرزندانشان بیان كنند مسئله مهمی است. علاوه بر آن پدرومادرها باید بر عادات تلویزیون نگاه كردن كودكان نظارت داشته باشند.مشروح این مطالعه در شماره ماه آوریل نشریه "‪and Adolescent Medicine‬ ‪ "Archives of Pediatrics‬منتشر شده است.