بر اساس مطالعات جديد از سوي محققان دانشگاه واشنگتن جو حاكم بر خانواده و تماشاي تلويزيون هر دو بر رفتارهاي كودكان تاثيرگذار هستند.

به گزارش سرويس بين‌الملل ايسنا، به نقل از منابع اينترنتي، كودكاني كه در حدود سن 4 سالگي از حمايت احساسي و انگيزش دركي والدين برخوردار هستند در دوران مدرسه به ندرت دچار رفتارهاي قلدرمأبانه مي‌شوند در حاليكه تماشاي تلويزيون در اين سن اغلب اين قبيل رفتارها را در سن مدرسه تشديد مي‌كند.

در اين پژوهش‌ها حدود 1266 كودك مورد مطالعه قرار گرفتند. حمايت‌هاي احساسي والدين شامل غذا خوردن كودك همراه با والدين و صحبت كردن با كودك در حين كار و نيز انگيزش‌هاي مفهومي شامل بازي كردن با كودوك و نقش والدين در آموزش فرزندشان است.