مطالعه اي كه بر روي 300 نفر انجام گرفت نشان داد، استفاده زياد از تلفن همراه باعث كاهش فعاليت مغز و رفتارهاي نامتعادل مي شود.
به گزارش سلامت نيوزبه نقل از پايگاه خبري شين هوآ؛ مطالعه اي كه در استراليا،‌ هلند و انگليس در يك مدت طولاني انجام شد نشان داد افرادي كه از تلفن همراه زياد استفاده مي كنند، عملكرد مغزي آنها كاهش مي يابد اما با اين وجود هنوز مغز در اين حالت فعاليت هاي معمول خود را انجام مي دهد.
بنابراين گزارش، از 300 نفري كه در اين مطالعه شركت كردند تنها 100 نفر از تلفن همراه زياد استفاده مي كردند در حاليكه 100 نفر ديگر تلفن همراه نداشتند و 100 نفرديگر به طور همزمان از اين وسيله استفاده مي كردند.
نتايج اين بررسي نشان داد، افراديكه زياد از تلفن همراه استفاده مي كنند افراد اجتماعي و برون گرايي هستند اما ديدگاه آنها نسبت به مسائل بسته است و ديد بازي ندارند.