سازمان بهداشت جهاني پس از مطالعاتي 10 ساله اعلام کرد: استفاده از تلفنهاي همراه خطر کمتري در مقايسه با راديو و تلويزيون دارد.
اين نتايج در حالي اعلام شد که تا پيش از اين تصور عمومي بر اين بود که تلفن هاي همراه در مقايسه با راديو و تلويزيون ، خطرات بيشتري براي سلامت افراد دارد. دکتر مايک ريپاکولي از استراليا و از محققان برجسته سازمان بهداشت جهاني در جريان برگزاري يک کارگاه پزشکي دو روزه گفت : هر چند تشعشعات راديويي تلفن همراه براي بدن بي خطر نيست ، با اين حال سيگنال هاي ارسالي از تلويزيون و راديوها قوي تر از تلفن هاي همراه هستند که در نتيجه خطر بيشتري براي سلامت افراد دارند.