محققان به ارتباط تازه‌اي بين استفاده از تلفن همراه و افزايش مشكلات رفتاري در كاربران پي بردند


بررسي‌ها نشان مي‌دهد مردم به تدريج به تلفن همراه معتاد مي‌شوند و اين امر آنها را مضطرب‌ و تحريك‌پذير مي‌كند.

به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر ديويد شفيلد از دانشگاه استافوردشاير ضمن تحقيق بر روي 106 كاربر تلفن همراه متوجه بروز مشكلات رفتاري در ارتباط با استفاده از اين وسيله ارتباطي در 16 درصد اين افراد شده است.

در يك مطالعه جداگانه نيز وي دريافت افرادي كه تلفن همراه را ترك مي‌كنند، فشارخون پايين‌تري دارند.

در اين پژوهش محققان از دانشجوياني كه صاحب تلفن همراه بودند درباره نحوه استفاده از اين وسيله سوال كردند.

نتيجه استفاده از تلفن همراه ايجاد اضطراب و افزايش تحريك‌پذيري در كاربران است و به همين دليل دكتر شفيلد در نظر دارد نتايج پژوهش‌هاي خود را به اطلاع انجمن روانشناسي انگليس برساند.

اين فرضيه با انجام آزمايشاتي بر روي 20 كاربر تلفن همراه قبل و در حين ترك استفاده از آن تقويت شده است.

اين پزشك انگليسي اعلام خواهد كرد كه نتايج يافته‌هايش بر روي نحوه رشد فعلي بازار تلفن همراه منعكس خواهد شد.

به گفته وي تلفن‌هاي همراه بر روي تمام جنبه‌هاي زندگي اجتماعي ما تاثير گذاشته است