تحقيقات جديدي كه اداره امنيت هسته‌اي و تشعشعات (‪ (stuk‬فنلاند در مورد تاثير تشعشع تلفن همراه بر پوست انسان انجام داده است، نتايج ساير تحقيقات را كه بيانگر واكنش بافت زنده انسان به تشعشعات تلفن همراه است تقويت مي‌كند.

به گزارش پايگاه اينترنتي ساينس‌ديلي ، تحقيقات پيشين نشان داده‌اند تشعشات تلفن همراه (ميدان‌هاي الكترومغناطيسي ‪ ،(rf-emf‬بيان و فعاليت پروتيين را در سلول آندوتليال انساني تغيير مي‌دهد.

تحقيق جديد از آن جهت در سراسر جهان منحصر به فرد است كه براي نخستين بار احتمال بروز تغييراتي را در بيان پروتيين‌ها، هنگامي كه پوست انسان به طور موضعي در معرض ‪ rf-emf‬قرار مي‌گيرد، بررسي كرده است.

دانشمندان در اين تحقيق ناحيه كوچكي از پوست بازوي ‪ ۱۰‬داوطلب را به مدت يك ساعت در معرض سيگنال ‪ gsm‬قرار دادند.

محققان پس از آن از مناطقي از پوست را كه در معرض اين اشعه قرار گرفته بود و همچنين از مناطقي كه اين پرتو به آنها تابيده نشده بود نمونه‌برداري كردند و تمامي پروتيين‌هاي قابل استخراج از نمونه‌ها را مورد بررسي قرار دادند.

تحليل و بررسي ‪ ۵۸۰‬پروتيين نشانگر تاثير زياد اين پرتوها بر هشت پروتيين بود.

"داريوش لچزينسكي" محقق ‪ stuk‬گفت تشعشعات تلفن همراه برخي آثار زيست‌شناختي دارند. حتي اگر اين تغييرات كوچك باشند، باز هم وجود دارند.

اين محقق گفت هنوز خيلي زود است در عوارض تغييرات ناشي از تشعشعات تلفن همراه بر سلامت انسان قضاوت كنيم.

به گفته وي هدف از انجام اين طرح شناسايي آثار احتمالي تشعشعات تلفن همراه نيست بلكه براي پي بردن به واكنش پوست زنده انسان به تشعشع تلفن همراه و اينكه آيا رويكرد تحقيق پروتئوميكس در اين زمينه مفيد خواهد بود يا خير انجام مي‌شود.

تحقيق گسترده‌تري با حضور ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬داوطلب در ‪ stuk‬برنامه‌ريزي شده كه قرار است در سال ‪ ۲۰۰۹‬آغاز شود.