سالانه بیش از ۲۷۰ ایرانی تغییر جنسیت می دهند

۵۶ درصد متقاضیان می خواهند زن شوند
http://www.khabaronline.ir/detail/260988/society/health