تسهیلات بیشتر برای تغییر جنسیت در ایران

http://www.youtube.com/watch?v=h39O1KrXYEQ