ترانس سکشوال، یا اختلال هویت جنسی!= من کی هستم؟


اول از همه باید بگویم کلمه (ترانس س-ک-ش-و-ا-ل )به معنی(نارضایتی از جنسیت خود)است.
افراد ترانس از جنسیت خود راضی نیستند. آنها نمی توانند قبول کنند که همانند جسم خودشون هستند.

کارشناس/مهمان: دکتر پرويز مظاهري، دبير انجمن روانپزشکان ايران

http://www.iranseda.ir/FullItem/?g=680871