بنا بر نتايج پژوهشي :
ميزان مصرف تنقلات غذايي كم ارزش در كودكان زياد است


نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد: تنقلات غذايي كم ارزش همانند پفك در برنامه‌ي غذايي كودكان 12 تا 23 ماهه‌ي مناطق شهري و روستايي كشور از جايگاه بالايي برخوردار است .

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، دكتر مينا مينايي با همكاري برخي پژوهشگران در طرحي به بررسي مقايسه‌ي مصرف تنقلات غذايي كم ارزش با تنقلات با ارزش در كودكان 12 تا 23 ماهه مناطق شهري و روستايي كشور پرداخته ‌است.

اين بررسي كه به صورت توصيفي ـ مقطعي، در قالب بررسي كشوري به ارزيابي رشد كودكان زير 6 سال شهري و روستايي كشور و الگوي تغذيه كودكان زير 3 سال پرداخته است.

اين پژوهش مي‌افزايد: با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تعداد 8493 كودك زير سه سال شهري و 7925 كودك زير سه سال روستايي و در مجموع 16 هزار و 418 كودك براي مطالعه‌ي الگوي تغذيه، نوع و دفعات مصرف با استفاده از پرسشنامه‌ي بسامد خوراك مورد مطالعه قرار گرفتند.

همچنين، طي پرسشگري، ضمن مصاحبه با مادر در مورد مصرف 51 قلم مواد غذايي و تعداد دفعات مصرف آن طي روز يا هفته قبل از بررسي در كودكان زير سه سال پرسش شده است و داده‌هاي پرسشگري به تفكيك شهر و روستا در هر استان با استفاده از نرم‌افزار ep16 تجزيه و تحليل گرديد.

اين پژوهش در ادامه آورده است: مواد غذايي پرسش شده شامل چهار گروه اصلي غذايي شامل روغن و كره، انواع تنقلات همانند شكلات و آب‌نبات، نوشابه‌هاي گازدار، آب ميوه‌هاي صنعتي و خانگي، انواع پفك و تنقلات سنتي مانند كشمش و توت خشك بود و مصرف پفك، خرما ، شير در كودكان 12 تا 23 ماهه به تفكيك محل سكونت و استان مورد مقايسه قرار گرفت .

نتايج اين پژوهش نشان داد: مصرف پفك در كودكان 12 تا 23 ماهه‌ي مناطق شهري و روستايي كشور نسبت به مصرف شير و خرما از رقم بالايي برخوردار است .

نتايج مصرف پفك در كودكان 12 تا 23 ماهه در مناطق شهري و روستايي همه‌ي استان‌هاي كشور نيز حاكي از مصرف بالاي پفك اين كودكان است، به طوري كه 70 تا 80 درصد آنان طي هفته‌ي قبل از پرسشگري پفك مصرف نموده‌اند و كودكان مناطق شهري زنجان بيشترين و خراسان كمترين درصد مصرف پفك را داشته‌اند، در مناطق روستايي گلستان و يزد به ترتيب بيشترين و كمترين درصد مصرف پفك را داشته‌اند.

نتايج اين پژوهش مي‌افزايد: مصرف پفك در مقايسه با ميان وعده‌هاي مغزي مانند خرما و شير كه براي رشد و تكامل كودك ضروري است، حدود 2 تا 3 برابر بيشتر است، و اين اختلاف حتي در برخي از مناطق توليدكننده‌ي خرما و شير كه اين مواد غذايي به آساني در دسترس خانواده بوده نيز چشمگير است .

اين پژوهش در پايان بيان مي‌كند: يكي از مهمترين دلايل تغييرات الگوي مصرف، تبليغات گسترده‌ي مواد غذايي كم ارزش بوده كه موجب مصرف بي‌رويه آنان شده است، لذا تقويت برنامه‌هاي آموزشي در جهت ارتقا سطح سواد و آگاهي‌هاي تغذيه‌اي والدين ضرورت دارد .