هرچه انتظار زن براي حاملگي طولاني‌تر باشد احتمال پسر بودن نوزاد او بيشتر است.به گزارش پايگاه اينترنتي ايوانهو، محققان با بررسي اطلاعات به دست آمده از ‪ ۵‬هزار ‪ ۲۸۳‬زن كه تنها يك فرزند داشتند دريافتند هرچه زمان تاخير در بارداري زن طولاني‌تر باشد احتمال پسر شدن نوزاد بيشتر است.احتمال پسر زايي در ‪ ۴۹۸‬زن كه بيش از ‪۱۲‬ماه بعد از قصد حاملگي باردار شده بودند ‪ ۵۸‬درصد و در ‪ ۴‬هزار ‪ ۷۸۵‬زني كه به سرعت باردار شده بودند تنها ‪ ۵۱‬درصد بود.به ازاي هر يك سال تاخير در حاملگي از زماني كه يك زوج تصميم به بارداري مي‌گيرند ‪ ۴‬درصد احتمال پسر زايي افزايش مي‌يابد.اين يافته علت اختلاف نسبت مواليد پسر به دختر را باوجود يكسان بودن اسپرم‌هاي حاوي كروموزوم ايكس و ايگرگ در مردان توجيه مي‌كند.


در بيشتر كشورها به ازاي هر ‪ ۱۰۵‬نوزاد پسر فقط ‪ ۱۰۰‬نوزاد دختر متولد مي‌شود.قدرت و برد شناوري اسپرم‌هاي حاوي كروموزوم ايگرگ در ترشحات غليظ گردن رحم از اسپرم‌هاي حاوي كروموزوم ايكس بيشتر است.هرچه ترشحات گردن رحم غليظ تر باشد اگرچه احتمال باروري كمتر است ولي شانس پسر زايي بيشتر مي‌شود.مشروح اين مطالعه در نشريه "‪ "The British Medical Journal‬منتشر شده است.