جام جم آنلاين: تحقيق نشان داد زنان خوشبخت بيش از زنان ديگر پسر مي زايند.
به گزارش پايگاه اينترنتي لها آنلاين ، دكتر ساره جونز از دانشگاه كنت انگليس ، نظارت بر اين تحقيق را بر عهده داشت.
وي گفت: زنان ناراضي و بسيار شكايت كننده اغلب دختر مي زايند.
دكتر مدحت الشامي ، مشاور تغذيه و بهداشت عمومي گفت: در طول تاريخ ، در دوره هايي زاد و ولد دختر زياد بوده است و در دوره هايي نيز زاد و ولد پسر و اين به مسايل مختلف زيست محيطي برمي گردد.
وي افزود: بدن انسان از تغييرات فيزيولوژيكي و مزاجي بيرون بسيار تاثير مي گيرد و به همين دليل تولد پسران در دوره هاي پس از جنگ و در هنگام صلح ، افزايش مي يابد.