فاطمه تقي زاده

اضطراب تمام وجودش را فراگرفته بود. عرق سردي بر پيكر بي حالش نشسته بود.چشمانش سياهي ميرفت و هواي مطب
سونوگرافي برايش از دفعات پيش سنگين تر مينمود. در يك لحظه كوتاه زندگي مشترك خود را از نظر گذراند. زندگي كه با تمام فراز و نشيب برايش زيبا بود.. زيبا به خاطر داشتن سه دختر سالم و دوست داشتني.. ولي وقتي به اين فكر ميكرد كه همسرش

پسر ميخواهد.. به اين فكر ميكرد كه آنها قرار بوده فقط دو فرزند بياورند..و هنگاهي كه سرزنش هاي خانواده همسرش .. دوستان

و‌اشنايان را از ذهن خود ميگذراند.. دنيا بر سرش خراب ميشود.. خدايا نتيجه سونوگرافي چه خواهد بود؟ آيافرزند چهارم نيز

دختر خواهد بود؟

مهمترين سرمايه هر كشور جمعيت آن است. هر عضوي از جامعه نقش خاصي را بر عهده دارد.. براي ايفاي اين نقش ها.. تامين نياز هاي افراد ضروري است.بدين معني كه افراد جمعيت همانگونه كه توليد و خلاقيت در سطح جامعه دارند خود عامل مصرف نيز باشند.

در هر سال قريب به 90 ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده ميشود. افزايش جمعيتدر ايران نيز از روند مشابهي پيروي ميكند.

هم اكنون ايران شانزدهمين كشور پرجعيت دنيا است.. و اين مساله لزوم كنترل زاد و ولد و كاهش بار جمعيت را مهمتر از قبل ميكند. با توجه به اينكه محدود كردن باروري بهترين وسيله براي كند كردن رشد جمعيت است.. اما علايق و دوست داشتن والدين

به داشتن حد اقل 2 فرزند.. از هر دوجنس در كشور و فرهنگ ما مساله را كمي مشكل كرده است.

مطالعات نشان ميدهد 15 درصد از كودكان ايراني به دليل علاقه پدر و مادر به پسر يا دختر دارشدن پا به جهان گذاشته اند.

در حال حاضر در ايران درروستاها نسبت پسر به دختر 100 به 108 و در شهر ها.. 100به 105 است. آمار هاي فوق نشان دهنده آن است كه خانواده هاي ايراني مي بايست در جهت تعيين جنسيت فرزندان خود گام هاي موثرتري بردارند تا تنظيم خانواد به معني آن محقق شود.روش طبيعي انتخاب جنسيت فرزند:

دكتر مهر اكتايي.. روش هائي را پيشنهاد ميكند كه خانواده ها با اينروشهاي خانگي به احتمال 80 درصد بهفرزند دلخواه خود خواهند رسيد. اين جراح و متخصص زنان و زايمان در اين باره.. رزيم غذائي.. شست شوي وازن و زمان تخمك گذاري را مورد توجه قرار ميدهد.


او مهمترين عامل را زمان تخمك گذاري ذكرميكند و ميگويد: زن براي اينكه بتواند.. زمان تخمك گذاري خود را بطور دقيق

تعيين كند.. بايد هر روز دماي بدن خود را انداه گيري و يادداشت كند.


آگهي

تا روزي كه دماي بدن او 5/0 تا يك درجه افزايش پيدا كند.
آن روز روز تخمك گذاري است. در صورتي كه لقاح تا 48 ساعت قبل از تخمك گذاري انجام شود.. 80 درصد احتمال دارد كه فرزند دختر شود و در صورتي كه اين اتفاق درست همزمان با تخمك گذاري انجام گيرد.. 80 درصد احتمال پسر دار شدن

وجود دارد.

دكتر كتابي مي افزايد: دختر دار شدن..مستلزم استفاده از غداهاي حاوي كلسيم و منيزيوم است.. و پسردار شدن.. هم منوط به خوردن موادي است كه ميزان سديم و پتاسيم بيشتري دارد.

در روش طبيعي انتخاب جنسيت ... اگر در دو تا سه ماه پيش از تصميم به بارداري..( بخصوص ماه آخر).. ازشير.. فرآورده هاي

لبني.. ماهي.. كلم..كدو.. خاويار.. بادام.. جوانه گندم.. فلفل سبز.. و كا كائو استفاده شود.. احتمال دختر دار شدن زياد ميشود و اگر از غذاهاي شور..موز..خرما.

. هويج.. سيب زميني..


جگر.. گوشت.. و تخم مرغ استفاده گيرد.. احتمال پسر دار شدن بالا ميرود.
اين متخصص زنان زايمان..به روش ديگري نيز اشاره دارد. بطوري كه اگر قبل از لقاح درون وازن.. با محلولي از سركه سفيد..

رقيق شده شست شو داده شود.. فرزند احتمالي دختر است.. و اگر اينكار با محلول رقيق شده جوش شيرين همراه باشد احتمال تشكيل جنين پسرزياد ميشود.. زيرا كه باعث تغيير ph محيط مي شود.

همچنين... تحقيقات نشان ميدهد.. كه رزيم غذائي چرب همراه با مواد قندي كمتر نيز احتمال پسر دار شدن را زياد ميكند.

گفتني است.. كه نزاد سياه ..بچه دار شدن در سن بالاي 30 سالگي.. تفاوت سني زياد بين زن و مرد آب و هواي گرم.. استرس..

آلوده كننده هاي محيطي و مصرف سيگار احتمال دختر دار شدن را زياد ميكندروش مصنوعي( آزمايشگاهي) تعيين جنسيت فرزنددر حال حاضر 65 مركز در دنيا روي انتخاب جنس جنين كار ميكنند .. با اينحال متخصصين علم زنتيك..روشهاي آزمايشگاهي

مانند PGD را فقط براي زوجهائي كه داراي مشكلات زنتيكي هستند پيشنهاد ميكنند و ليكن از سوئي در چين كه كشوري تك فرزندي است ديده ميشود كه احتمال دارد در سالهاي آتي تعداد پسران بيشتر از دختران باشد.. و اين تعادل جمعيت را به هم خواهد زد..از اين رو اين از آن دسته سوالاتي است كه بشر تا چه حد ميتواند با دستكاري در روند توليد مثل در نظام طبيعت دخالت كند؟

روزنامه ایران