ترجمه: محمد نيکويي
دختر يا پسر؛ شما کدام را انـتخاب مي?کنيد؟

پزشکان مي‌توانند به طور مصنوعي جنسيت نوزاد را انتخاب کنند اما اگر امکان داشته باشد، جنسيت نوزاد را انتخاب کنيد، دختر را ترجيح مي‌دهيد يا پسر را؟ بررسي‌ها در آمريکا نشان مي‌دهد که والدين آمريکايي به طور يکسان پسر يا دختر را انتخاب مي‌کنند...
روش‌هاي انتخاب جنسيت نوزاد

در آمريکا از دو روش براي انتخاب جنسيت نوزاد استفاده مي‌شود؛ يک روش جدا کردن اسپرم است زيرا اسپرم داراي كروموزوم X كه باعث ايجاد جنين مونث مي‌شود، اندکي سنگين‌تر از کروموزوم Y است که جنين مذکر ايجاد مي‌کند. با استفاده از اين تفاوت اندک وزني، مي‌توان اسپرم را به دو گروه X و Y تقسيم و آنها را براي عمل «وارد کردن مني به صورت مصنوعي به درون رحم» (IUI) آماده کرد. ميزان موفقيت تعيين جنسيت جنين با استفاده از روش جدا کردن اسپرم براي دختردار شدن 90 درصد و براي پسردار شدن 70 درصد است.

يک روش شايع ديگر، «تشخيص ژنتيکي قبل از کاشت رويان» (PGD)، شکلي از «لقاح خارج رحمي» (IVF) است. در اين روش رويان‌ها در آزمايشگاه ايجاد و بعد در رحم زن کاشته مي‌شوند.

برخلاف IVF معمولي، در اين روش پزشکان چند سلول را از رويان‌هاي آماده شده جدا مي‌کنند تا جنسيت آن را تعيين کنند و فقط رويان‌هايي را در رحم مي‌کارند که جنسيت مطلوب داشته باشند.

موفقيت اين روش در انتخاب جنسيت جنين نزديک به 100 درصد و هزينه آن بيشتر است و نسبت به روش جدا کردن اسپرم، از لحاظ فيزيکي فشار بيشتري به زن مي‌آورد.


نگراني درباره انتخاب جنسيت نوزاد

يکي از نگراني‌هاي اصلي، تقويت کليشه‌هاي جنسي است، اينکه تمايل بيشتري به داشتن بچه پسر وجود داشته باشد.

«انجمن پزشکي توليدمثل آمريکا» در حال حاضر درباره به وجود آمدن عدم تعادل جنسيتي مصنوعي نگراني ندارد و جدا کردن اسپرم را به عنوان روشي براي جور شدن جنس بچه‌ها در خانواده‌ها توصيه مي‌کند.

اين انجمن در اينباره معتقد است، گرچه PGD بي‌خطر است اما استفاده از آن ممكن است به دور انداخته شدن رويان‌هاي ناخواسته بينجامد. به همين دليل از حمايت اوليه از اين روش دست برداشته است.

پژوهشگران اميدوارند که موضوع انتخاب جنسيت نوزاد در افکار عمومي بيشتر مطرح شود. به نظر آنها براي کلينيک‌هاي ناباروري و جامعه مهم است در حالي که تکنولوژي‌هاي تعيين جنسيت نوزاد هر روز رايج‌تر مي‌شوند، معلوم شود استفاده‌هاي قابل قبول انتخاب جنسيت نوزاد به دلايل غيرپزشکي کدام‌‌ها هستند.

منبع: Live Science