سپيده زرين کفش-ماما

پدر و مادراني که منتظر اولين فرزند خود هستند آرزوي داشتن فرزند سالم را دارند و جنسيت برايشان اهميتي ندارد. ولي زوجهائي هم وجود دارند که آرزوي داشتن يک دختر و يا يک پسر را دارند پس چگونه مي‌توان جنسيت فرزندمان را تأمين کنيم؟
يکي از راههاي تعيين جنسيت جنين تغذيه است. اما آيا از طريق تغذيه‌ مي‌توان تعيين جنسيت کرد؟ از لحاظ علمي ثابت نشده است ولي با تنظيم زمان نزديکي مي‌توان روي دختر يا پسر بودن جنين حدود 25% تأثير گذاشت دليل آن اسپرمهاي مردانه هستند که حاوي کروموزومx براي دختران و يک کروموزومy براي پسران است.

اين دو کروموزوم از هم متفاوت هستند. يک کروموزوم y سريعتر حرکت کرده و خود را به تخمک مي‌رساند چون خيلي سبکتر و کوچکتر از کروموزوم x است. زماني که نزديکي در روز تخمک‌گذاري انجام شود احتمال اين که جنين جنسيت مردانه داشته باشد افزايش پيدا مي‌کند چون کروموزوم y سريعتر به تخمک رسيده و لقاح صورت مي‌گيرد.

پس اگر خواهان فرزند دختر هستيد بهتر است نزديکي چند روز قبل از تخمک‌گذاري انجام شود که باعث افزايش شانس داشتن فرزند دختر مي‌شود تا کروموزومx به تخمک برسد و از سوي ديگر کروموزوم x مدت بيشتري نسبت به کروموزوم y در بدن زنده مي‌ماند. پس تا روز تخمک‌گذاري تعداد اسپرمهاي زنده‌ي حاوي کروموزوم x که در نتيجه‌ي لقاح با تخمک فرزند دختر به دنبال خواهد داشت را افزايش مي‌دهد. دقيقاً چه زماني تخمک‌گذاري انجام مي‌شود مي‌توان از پزشک معالج سوال کرد.
پس هر کس چند تا فرزند پسر در خانه دارد و خواهان دختري است مي‌تواند اين روش را امتحان کند که آيا واقعاً به نتيجه‌ي دلخواه مي‌رسد يا نه بعد از 9 ماه مشخص مي‌شود