پزشكان هلندي ادعا كرده‌اند مادراني كه تمايل دارند صاحب فرزند دختر شوند، مي‌توانند با گنجاندن ميوه و سبزي زياد در رژيم غذايي‌شان به آرزوي خود دست پيدا كنند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين پزشكان دريافته‌اند كه مصرف غذاهايي كه منابع غني از دو ماده معدني كلسيم و منگنز هستند مثل سبزيجات سبز رنگ پيش از باردار شدن، احتمال به دنيا آوردن فرزند دختر را افزايش مي‌دهد.

اين متخصصان با مطالعه روي گروهي از زنان داوطلب متوجه شدند كه با دنبال كردن اين رژيم غذايي، 80 درصد از آنها فرزند دختر بدنيا آوردند. از سوي ديگر زناني كه بيشتر از خوراكي‌هاي حاوي پتاسيم و سديم مثل موز و سيب زميني استفاده كرده بودند، احتمال پسرزايي بيشتري داشتند البته اين مورد دوم هنوز به طور جداگانه مورد آزمايش قرار نگرفته است.

اين متخصصان معتقدند كه دنبال كردن يك رژيم غذايي خاص و درست به زوج‌هاي جوان كمك مي‌كند كه جنسيت كودك خود را تا حد زيادي بتوانند تعيين كنند.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، اين رژيم غذايي بايد چندين هفته پيش از باردار شدن به كار گرفته شود. اين متخصصان براي دستيابي به نتايج فوق مدت 5 سال روي 172 زوج آزمايش كردند كه تمايل داشتند فرزند دختر داشته باشند.

اين يافته در مجله زيست پزشكي توليدمثلي منتشر شده است.