نوزادان( کمتر از 1 ماه )

هیپوکسی و ایسکمی حول و حوش زایمان - خونریزی های داخل جمجمه یا ضربه به سر - اختلالات متابلولیک مثل کم شدن قند بدن, کم شدن کلسیم , منیزیم پائین , کمبود پیریدوکسین- محرومیت داروئی - اختلالات تکاملی - اختلالات ژنتیکی


شیرخواران و کودکان ( بین1 ماه تا 12 ماه )

- اختلالات ژنتیکی ( متابلویک ,دژنراتیو , سندرم های صرعی اولیه )
- تروما
- بی دلیل

نوجوانان ( 18-12 سال )

- تروما
- اختلالات ژنتیکی
- عفونت
- تومور مغزی
-مصرف داروهای غیر مجاز
- بی دلیل

افراد بالغ ( 35-18 سال )
- تروما
- محرومیت الکل
- مصرف داروهای غیر مجاز
- تومور مغزی
- بی دلیل

افراد بالغ مسن تر ( بیشتر از 35 سال )

- تومور مغزی
- محرومیت الکل
- اختلالات متابولیک ( نارسائی کلیه , نارسائی کبد , اختلالات الکترولیتی , کم شدن قند بدن )
- بیماری آلزایمر یا سایر بیماریهای دژنراتیو دستگاه مغز و اعصاب
- بی دلیل