دانش آموز صرعی
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1456
آیا کودکان دچار صرع می توانند به مدرسه بروند؟
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1456
صرع و مدرسه
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1456
ایمنی دانش آموزان صرعی در مدرسه
http://www.iransalamat.com/index.php...sectionId=1456


اطلاعات كامل در مورد صرع را حتما به مدارس كودك‌تان اعلام كنيد
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=870

ميزان آگاهي معلمين مدارس ابتدايي در مورد صرع اندك است
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=870


پیشنهاد یک متخصص: زماني اضافي براي پاسخ دهي به سوالات امتحاني در اختيار دانش آموزان مصروع قرار گيرد
http://www.iransalamat.com/index.php...bsectionId=870